മാനസിക വ്യായാമം.my diary.Khaleelshamras

ആരേയും വിമർശിക്കാതെ
ഒരു ദിവസം.
ആരോടും അസൂയ തോന്നാതെ
ഒരു ദിവസം.
ആരോടും പക തോന്നാത്ത
ഒരു ദിവസം.
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾക്ക്
മേൽകോയ്മ നൽകാത്ത ഒരു ദിവസം.
അത്തരം മാനസിക
വ്യായാമങ്ങൾക്ക്
ഒന്നു തുനിഞ്ഞുനോക്കൂ.
ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം
പരിപാലിക്കാൻ വ്യായാമമുറകൾ
അഭ്യസിക്കുന്ന,
വൃത്തി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ
നല്ല രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം നടത്തുന്ന
നിനക്ക്
തീർച്ചയായും ഇത്തരം
മാനസിക വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ
മനസ്സിന്റെ
വൃത്തിയും ആരോഗ്യവും
പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും.

Popular Posts