വിമർശനമെന്ന വൃക്ഷം.my diary.Khaleelshamras

വിമർശനമെന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ
വേര് പേടിയാണ്.
പേടിയാണെങ്കിൽ
ജീവതമാവുന്ന കൃഷിയിടത്തിലെ
മരണമെന്ന വളവും.
എന്നും എപ്പോഴും
ഒരു വിമർശകനായി നീ മാറുന്നുവെങ്കിൽ
നിന്റെ ഉള്ളിലെ പേടിയുടെ
വേര് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക.
ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തൊട്ടരികിൽ
ധൈര്യത്തിന്റെ ഉറച്ച വേരിൽ നിന്നും
പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന
പ്രോൽസാഹനത്തിന്റെ
വൃക്ഷം നട്ടുവളർത്തുക.
അതു വളർന്നു പന്തലിക്കും തോറും
പേടിയുടെ വേരും
വിമർശനത്തിന്റെ മരവും
ഇല്ലാതാവും.

Popular Posts