വിമർശനമെന്ന വൃക്ഷം.my diary.Khaleelshamras

വിമർശനമെന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ
വേര് പേടിയാണ്.
പേടിയാണെങ്കിൽ
ജീവതമാവുന്ന കൃഷിയിടത്തിലെ
മരണമെന്ന വളവും.
എന്നും എപ്പോഴും
ഒരു വിമർശകനായി നീ മാറുന്നുവെങ്കിൽ
നിന്റെ ഉള്ളിലെ പേടിയുടെ
വേര് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുക.
ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തൊട്ടരികിൽ
ധൈര്യത്തിന്റെ ഉറച്ച വേരിൽ നിന്നും
പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന
പ്രോൽസാഹനത്തിന്റെ
വൃക്ഷം നട്ടുവളർത്തുക.
അതു വളർന്നു പന്തലിക്കും തോറും
പേടിയുടെ വേരും
വിമർശനത്തിന്റെ മരവും
ഇല്ലാതാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്