ശക്തമായ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ.my diary.Khaleelshamras

എല്ലാം മനുഷ്യരിലും
അതിശക്തമായ നെഗറ്റീവ്
ചിന്തകൾ ഉണ്ട്.
അവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലോ
അവയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാലോ
സംഭവിക്കുന്നത്
വലിയ ദുരിതമാവും.
മറിച്ച് അതിശക്തമായ ഈ ചിന്തകളെ
നിന്റെ വിജയത്തിന്റെ
വഴികളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
ശരിക്കും തികച്ചും അനുസരണയുള്ള
ഭാസൻമാരായി
അവ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras