നിന്റെ ഭാവി.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ
കഴിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ
ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിൽ
അത് നീ മാത്രമാണ്.
നിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെയും
പ്രവർത്തികളിലൂടെയും
സമയവിനിയോഗത്തിലുടെയും
എന്തൊരു ഭാവിയെയാണ്
നീ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിലയിരുത്തി
ഭാവിയെങ്ങിനെയാവുമെന്ന്
സ്വയം പ്രവചിച്ചു നോക്കൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്