സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക.my diary.Khaleelshamras

അവരെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക.
പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ
അവിടെ കലഹമുണ്ടാവും.
മനസ്സമാധാനം തകരും.
അവരുടെ സംസാരം
പുർണ്ണമായും നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതായി കൊള്ളണമെന്നില്ല.
ചിലത് ഇഷ്ടമുള്ളതും ആവാം.
പക്ഷെ നല്ലൊരു ശ്രാദ്ധാവായി
അവർക്കു മുന്നിൽ നിൽക്കുക.
അവരുടെ വിലപ്പെട്ട
മനസ്സിന് പോറലേൽക്കാതെയും
അവരുടെ പോരായ്മകൾക്ക്
ആശ്വാസം പകർന്നും
ആവശ്യത്തിനുമാത്രം
മറുപടി പറയുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്