എനിക്ക് കഴിയില്ല.my diary.Khaleelshamras

എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന
വിശ്വാസം നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ പക്ഷാഘാതമാണ്.
എനിക്കത്തിന് കഴിയുമെന്ന
ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ്
അതിനുള്ള ചികിൽസ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്