പദ്ധതി.my diary.Khaleelshamras

ഈ ദിവസം
എങ്ങിനെയായിരിക്കണമെന്ന്
മുൻകുട്ടി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നില്ല
എന്നതു
ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യർക്കും
സംതൃപ്തി നിറഞ
ഒരു ജീവിതം
സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാതെ
പോവുന്നത്.
അങ്ങിനെ
ചെയ്യുന്നവർ
ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാനും
പോവുന്നില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്