നഷ്ടത്തിന്റെ കുഴി തോണ്ടുന്നവർ.my diary.Khaleelshamras

സന്തോഷത്തോടെ
ഒരു ഉപഭോക്താവ് വന്നു.
തികച്ചും ഏതോ ഒരു ശത്രുവന്ന
മനോഭാവത്തോടെ
നീ അയാളെ സ്വീകരിച്ചു.
അങ്ങിനെ കാണാൻ
തിരക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ
ശരിയായ സമയത്തല്ല വന്നത്
എന്നയൊക്കെ ന്യായീകരണങ്ങൾ
നിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ കണ്ടെത്തി.
എന്നിട്ട് ഉള്ളിലെ താൽപര്യമില്ലാത്ത
മാനസികാവസ്ഥയിൽ
ഉപഭോക്താവിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുത്തു
എന്നിട്ട് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങി
ഉപഭോക്താവ് തിരിച്ചു പോവുമ്പോൾ
ബാധയൊഴിഞ്ഞു എന്ന മട്ടിൽ
അവനെ യാത്രയാക്കി.
സ്വീകരിച്ചിരുത്തി മുഖത്തിട്ട്
ഒരടികൊടുത്ത പോലെ
യാത്രയാക്കി.
അയാൾ അയാളുടെ ലോകത്തേക്ക്
പോയി.
ഇനി ഒരിക്കൽ തിരിച്ചു നിന്റെ
ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാൻ വരാനുള്ള
താൽപര്യക്കുറവ് മനസ്സിൽ കുറിച്ച്
വെച്ചായിരുന്നു ആ യാത്ര.
നിനക്ക് അയാൾ പോയിട്ടും
വിശ്രമം കിട്ടിയില്ല.
അടുത്ത പെഭോക്താവ് വന്നു.
അയാളോടും നീ ഇതേ
മനോഭാവം തുടർന്നു.
ശരിക്കും നിന്റെ ജോലി
നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള
നടപടികളിലായിരുന്നു നീ.
അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിന്റെ
കുഴി സ്വയം തോണ്ടുകയായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്