അടയാളം.my diary.Khaleelshamras

സന്തോഷകരമായ ഒരോ ജീവിത
സാഹചര്യത്തേയും
വീണ്ടും വീണ്ടും
തിരികെ വിളിക്കാൻ പാകത്തിൽ
എന്തെങ്കിലും ഒരടയാളം
എപ്പോഴും നാം ബാക്കിയാക്കുന്നുണ്ട്.
ആ അടയാളം കാണുകയും
കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുമ്പോൾ
ആ സാഹചര്യത്തിലെ
സന്തോഷകരമായ മാനസികാവസ്ഥകളിലേക്ക്
നമുക്ക് തിരികെപോവാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras