ജീവനുള്ള നിമിഷം. My diary.Khaleelshamras

ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും
വിട പറയുന്ന
അവസാന നിമിഷം
ഇതാണെങ്കിൽ
ഈ നിമിഷത്തെ എത്രമാത്രം
സമാധാനകരവും സംതൃപ്തവുമാക്കാൻ
നീ ശ്രമിക്കും.
ആ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ
ഈ ജീവനുള്ള നിമിഷത്തെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്