ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാതെ.my diary.Khaleelshamras

നീ തീർച്ചയായും
ചെയ്യേണ്ടതായ
പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ
കണ്ടറിഞ്
ആദ്യമേ ചെയ്യുക.
അവർക്കിങ്ങോട്ട്
ചോദിക്കാൻ ഒരവസരം
നൽകാതെ
അങ്ങോട്ട് ഉത്തരം നൽകുക.
അത് അവർക്കും നിനക്കും
നൽകുന്ന വല്ലാത്തൊരു
സംതൃപ്തിയുണ്ട്.
ആ സംതൃപ്തിയാണ്
വിജയകരമായ ജീവിതം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras