അടിമകൾ.my diary.Khaleelshamras

ശരീരങ്ങളെ അടിമകളാക്കി
വെക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു.
ഇത് മനസ്സുകളെ
അടിമകളാക്കുകയും
സ്വയം അടിമത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന കാലമാണ്.
രാഷ്ട്രീയ, മത ,സാംസ്കാരിക
മേഖലകളിലൊക്കെ
ഈ ഒരടിമത്വം പലരും കാണുന്നു.
താൻ ആരെയാണോ
പ്രശംസിക്കുന്നത്
അവർക്കുള്ള അത്രയോ
അതിലും കൂടുതലോ
സാധ്യതകൾ ഉള്ള
ആളാണ് ഞാൻ എന്ന
തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന മനസ്സുകളാണ്
പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ
അടിമകൾ ആയി പോവുന്നത്.

Popular Posts