അടിമകൾ.my diary.Khaleelshamras

ശരീരങ്ങളെ അടിമകളാക്കി
വെക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു.
ഇത് മനസ്സുകളെ
അടിമകളാക്കുകയും
സ്വയം അടിമത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന കാലമാണ്.
രാഷ്ട്രീയ, മത ,സാംസ്കാരിക
മേഖലകളിലൊക്കെ
ഈ ഒരടിമത്വം പലരും കാണുന്നു.
താൻ ആരെയാണോ
പ്രശംസിക്കുന്നത്
അവർക്കുള്ള അത്രയോ
അതിലും കൂടുതലോ
സാധ്യതകൾ ഉള്ള
ആളാണ് ഞാൻ എന്ന
തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന മനസ്സുകളാണ്
പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ
അടിമകൾ ആയി പോവുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്