അളവ്.my diary.Khaleelshamras

എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവിൽ
സമയം ലഭിച്ചു.
എല്ലാവരും
എപ്പോഴും
ഓരോരോ കാര്യത്തിൽ
തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സമയം
വിനിയോഗിച്ചു.
പക്ഷെ ജീവതത്തിൽ
സംതൃപ്തരായി വിജയം
കൈവരിച്ചവർ
തങ്ങളുടെ സമയം
ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി വിനിയോഗിച്ചു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്