വാൾപേപ്പർ.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ മനസ്സാവുന്ന കമ്പ്യുട്ടറിന്റെ
വാൾപേപ്പറുകളായി
ഓരോരോ നിമിഷത്തിലും
നീ കണ്ടും കേട്ടും
അനുഭവിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
സംഭവങ്ങൾ മാറി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നെഗറ്റീവ് സംഭവങ്ങൾ
നിനക്ക് വരച്ചു തരുന്നത്
തികച്ചും വൃത്തികെട്ട വാൾപേപ്പറുകളാണെങ്കിൽ
പോസിറ്റീവ് സംഭവങ്ങൾ
നല്ല വാൾപേപ്പറുകൾ ആയിരിക്കും
വരച്ചു തരുന്നത്.
വൃത്തികെട്ട കാണാൻ രസമില്ലാത്ത
ഒരു വാൾപേപ്പറും
മുഖചിത്രമാക്കാൻ
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല.
അങ്ങിനെയാണ് വസ്ഥുതയെങ്കിൽ
എല്ലാ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും
പോസിറ്റീവ് ആയ വാൾപേപ്പർ കണ്ടെത്താൻ
നിനക്കു കഴിയണം.
നീ ഓരോ നിമിഷവും
കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്
എന്നതിനാൽ
ആ നല്ല ചിത്രം
നിന്റെ ജീവിക്കുന്ന
ഓരോ നിമിഷത്തേയും
മനോഹരമാക്കും.

Popular Posts