കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ.my diary.Khaleelshamras

ലോകത്ത് മറ്റാരൊക്കെയോ
നേടിയെടുത്ത
ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട്
നിനക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ
നിനക്കതിന് പറ്റില്ല എന്ന്
ഒരിക്കലും അർത്ഥം വെക്കരുത്.
അങ്ങിനെ ഒരർത്ഥം
ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ
മറ്റൊരാൾക്കും
അത് നേടിയെടുക്കാൻ
കഴിയില്ലായിരുന്നു.
ഇനി നീ അങ്ങിനെ പറയുന്നുവെങ്കിൽ
അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള
അതിശക്തമായ ഉൾപ്രേരണ
നിന്നിൽ സുഫ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നോ
അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട്
അതിയായ താൽപര്യം
ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നോ ആണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്