പ്രശ്നങ്ങളെന്ന പക്ഷി.my. Diary.khaleelshamras

നിന്റെ ഉള്ളിലെ
നീറി പുകയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ട പക്ഷിയെ
പോലെയാണ്.
നിന്റെ ജീവിതമാവുന്ന
കൂട്ടിൽ നിന്നും
പുറത്തുചാടാൻ
കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവയെ.
അവയെ മാന്യതയോടെ
തുറന്നുവിടുക.
അവ സ്വതന്ത്രരായിക്കോട്ടെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്