ഗെയിറ്റും ഡോറും.my diary.Khaleelshamras

നീട്ടിവെയ്ക്കാനുള്ള
പ്രവണത വിജയത്തിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്കുള്ള
ഗെയ്റ്റ് ആണ്.
അത് തുറന്ന്വേണം
മുറ്റത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ.
ഗെയിറ്റ് തുറന്ന് വീട്ടിലേക്ക്
പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ്
വീട്ടിലെത്തിയാൽ
പിന്നെ തുറക്കാനുള്ളത്
വീടിന്റെ വാതിൽ ആണ്.
മടി എന്ന വാതിൽ.
നീട്ടിവെയ്പ്പു പ്രവണതയുടെ ഗെയ്റ്റും
മടി എന്ന വാതിലും തുറന്
ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ
നീ വിജയത്തിന്റെ
ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്