ചാഞ്ചാട്ടം.my diary.Khaleelshamras

ഒരോ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിലും
നിന്റെ മനസ്സ്
നിലയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്.
ആ ഒരവസ്ഥയാണ്
നിന്റെ യഥാർത്ഥ ലോകം.
പല വിവാദ വിഷയങ്ങളിലേക്കും
മനസ്സിനെ കടന്നുകയറ്റി
അതിന്റെ സന്തോഷകരമായ
അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള
ഒരു പ്രേരണ
സമുഹത്തിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവും.
അത്തരം ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്
മനസ്സിനെ ചാഞ്ചാടാതെ നോക്കുക
എന്നതാണ് നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്