വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ.my diary.Khaleelshamras

ഈ ഒരു നിമിഷം
ജീവിക്കുന്ന നീ തന്നെയാണ്
ഈ ഒരു സമയത്തെ
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ.
വേണമെങ്കിൽ
ഭാവനയുടെ കണ്ണിലൂടെ
ഓരോ ജീവിക്കുന്ന
മനുഷ്യരിലൂടെയും
ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്തു നോക്കൂ?
എല്ലാവരേക്കാളും
വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ
നീ തന്നെയാണ് എന്ന്
ബോധ്യമാവും.
എന്നിട്ട് നിന്നെ
സ്വയം ഒന്നു താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കുക.
ഈ വിലപ്പെട്ട നീ
സമയം പാഴാക്കി കളയാനോ
മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കാനോ
നിരാശനാവാനോ പാടുണ്ടോ.
ഇല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras