അതിഥിയെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം.my diary.Khaleelshamras

ഈ ഭൂമിയിൽ
ഞാൻ വെറും ഒരതിഥി മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന്
തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷമാണ്
നാം മരിക്കുന്ന നിമിഷം.
ആ നിമിഷം വരെ
ഒരു ഏകാതിപഥിയായ
ആധിതേയനായി
കണ്ടവരെയൊക്കെ
കുറ്റംപറഞ്ഞും,
കാര്യം കാണാൻവേണ്ടി
മറ്റുള്ളവർക്കുമുമ്പിൽ
സ്വയം മുട്ടുമടക്കിയും
അനന്തമായി സ്വത്ത്
സമ്പാദിക്കാനായി പരക്കംപാച്ചിൽ
നടത്തുകയും ചെയ്ത
മനുഷ്യനുകിട്ടുന്ന
ഏറ്റവും വലിയ അടിയായിരിക്കും
ഈ തിരച്ചറിവിന്റെ നിമിഷം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras