പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഊർജ്ജം.my diary.Khaleelshamras

ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത
പ്രശ്നങ്ങളെ ഓർത്ത്
പരിഭവിക്കരുത്.
പക്ഷെ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത
ഓരോ പ്രശ്നത്തിലും
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ
കരുത്തു നൽകുന്ന ഊർജ്ജമുണ്ട്.
പല ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളേയും
അവഗണിച്ച്
വിജയം കുറിച്ചവർ
മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും
തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഊർജ്ജം
കണ്ടെത്തിയവർ ആയിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras