പുറത്ത് നിന്നും പകത്തിയ ചിത്രം.my diary.Khaleelshamras

പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ അല്ല
നിന്റെ മനസ്സിനെ
സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്.
മറിച്ച് പുറത്തെ
കാഴ്ചകളിൽനിന്നും
നീ പകർത്തി മനസ്സിൽ
സുക്ഷിച്ച ചിത്രമാണ്
നിന്നെ സന്തോഷവാനാകുന്നത്.
കേട്ട പാട്ടുകൾ
ആസ്വാദകരമാവുന്നത്
നിന്റെ മനസ്സ്
അതേറ്റു പാടുമ്പോഴാണ്.
സുഗന്ധത്തിന്റെ
നറുമണം നുകരുന്ന്
മനസ്സിൽ നിന്നും വീണ്ടും
പുറത്ത് വരുമ്പോഴാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras