ജീവതവും സമയവും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ സമയവും ജീവിതവും
നഷ്ടമായി പോയില്ല
എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ.
ജീവിതവും വമയവും
സംതൃപ്തമാക്കാൻ
ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി
എന്തെങ്കിലും ഒരു
അറിവ് നേടുക എന്നതാണ്.
വായനയിലൂടെയും കേൾവിയിലൂടെയും
കാഴ്ചയിലൂടെയും
അറിവ് നേടി
ഈ നിമിഷത്തേയും ജീവിതത്തേയും
ധന്യമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras