ജീവജാലങ്ങളുടെ അത്താണി മുട്ടിച്ച്.my diary.Khaleelshamras

മഴ ആർത്തിരമ്പി പെയ്യേണ്ട
സമയത്ത്
കൊടും ചൂടിൽ
മനുഷ്യനുൾപ്പടെയുള്ള
ജീവജാലങ്ങൾ
മനുഷ്യരുടെ
പ്രകൃതിനശീരണം മൂലം
സ്വന്തം തലമുറയുടെ തന്നെ
നിൽനിൽപ്പിനെ അവതാളത്തിലാക്കി,
ഭുമിയിലെ രാജാക്കളായി മനുഷ്യൻ
മുന്നേറുന്നു.
സമ്പത്തിനോടും
സുഖത്തിനോടുമുള്ള ആർത്തി
പിറക്കാനുള്ള മനുഷ്യകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്
ജനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും
നിശേധിച്ചു.
എന്നിട്ടും ഭൂമിയിലെ
ഏകാതിപതികളായ
മനുഷ്യൻ അടങ്ങുന്നില്ല.
ഒരു ഹർത്താൽ നടത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത
മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും കൂടി
അവകാശപ്പെട്ട
പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Popular Posts