പ്രഭാഷകൻ.my diary.Khaleelshamras

നീ ഒരുപാട്
പേർക്കുമുമ്പിൽ ഒരു കാര്യം
പറയുക.
ഓരോരുത്തരം അവരവർക്കു വേണ്ട
രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ
അവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവും.
പലപ്പോഴും നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക്
നേരെ വിപരീതമായ അർത്തം
പോലും അവരെ കണ്ടെത്തും.
പക്ഷെ നല്ലൊരു പ്രഭാഷകന്
ഉത്തരം പ്രേരണകളെ മറികടന്ന്
തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ
ശ്രോദ്ധാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ
അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്