വികാരങ്ങളുടെ പ്രഷർകുക്കർ.my diary.Khaleelshamras

പ്രശർകുക്കറിലെ
തിളച്ചുമറിയുന്ന ചൂടുജലം
പോലെയാണ്
നിന്നിലെ വികാരങ്ങൾ.
അവ നിന്നിൽ തിളച്ചുമറിയുകയാണ്
നിന്റെ ജീവിതമാവുന്ന പ്രഷർകുക്കർ
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും
പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പാകത്തിൽ
സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്.
എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രഷർകുക്കറിന്റെ
സമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണ ബട്ടൺ
അമർത്തി അതിലെ കാറ്റ് പുറംതള്ളുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras