നോട്ടം തിരിച്ചു വിടുക.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടതെല്ലാം
ഉള്ള ഈ നിമിഷത്തിലിരുന്നാണ്.
നിന്റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടതൊന്നുമില്ലാത്ത
ഒരു നാളെയിലേക്ക്
കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്നത്?
പാടില്ല
ഒന്നുമില്ലാത്ത ശൂന്യതയിലേക്കുള്ള
നോട്ടത്തെ
എല്ലാം ഉള്ള
ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക്
തിരിച്ചുവിടുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras