ആത്മവിശ്വാസം.my diary.Khaleelshamras

ആത്മവിശ്വാസം
ആത്മ ധൈര്യമാണ്.
നീട്ടിവെയ്ക്കാനുള്ള പ്രവണതയേയും
മുശിപ്പിനേയും അവഗണിച്ച്
ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള
മുന്നേറ്റമാണ് ആത്മവിശ്വാസം.
ഒരു ഭാഹ്യ പ്രേരണയിലും
ആടി ഉലയാത്ത
സ്ഥിരതയുള്ള നിലനിൽപ്പാണ്
ആത്മവിശ്വാസം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras