വിവാദ കൊടുങ്കാറ്റിനൊടുവിൽ ബാക്കിയായത്.my diary.Khaleelshamras

എളുപ്പം സ്വർഗ്ഗം നേടാനുള്ള
രണ്ട് എളുപ്പ വഴി
സമ്പൂർണ്ണ ഈശ്വര സമർപ്പണത്തിന്റെ
വഴിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കൊണ്ട്
ക്ഷമ കൈകൊള്ളലും
പിന്നെ എതെങ്കിലും
ജീവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി
ഈ ഭൂമിയിലെ മൊത്തം
മനുഷ്യരേയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന്റെ
പ്രതിഫലം ഏറ്റു വാങ്ങലും ആണെന്നു
തോന്നുന്നു.
ആഞടിച്ച വിവാദ കൊടുങ്കാറ്റിനൊടുവിൽ
മനസ്സിൽ ബാക്കിയായ
അറിവ് ഇതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras