സമാധാനവും അശാന്തിയും.my diary.khaleelshamras

കോടാനുകോടി തവണ
സമാധാനം, സമാധാനം എന്നു പറയുക.
സമാധാനം എന്ന് കേൾക്കാനാണ്
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ
അതു തന്നെ കേൾക്കും.
പക്ഷെ നീ അതിന്റെ
എതിരായ അശാന്തി
എന്നാണ് കേൾക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ
മനസ്സിന്റെ കാതുപൊത്തി
സമാധാനം എന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക
പക്ഷെ അടഞ കാതിലൂടെ നീ
കേൾക്കുന്നത് അശാന്തി
എന്നു തന്നെയായിരിക്കും.
എന്നിട്ട് അതിനെ
സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ
പേരിൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്