പ്രതിരോധമല.my diary.Khaleelshamras

വിജയം എന്നാൽ
നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും
പിന്തിരിയിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിലുളള
പ്രതിരോധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത
ഒന്നല്ല.
മറിച്ച് പ്രതിരോധങ്ങളൊക്കെ
താണ്ടി ചെന്നെത്തേണ്ട ഒരിടമാണ്.
മുന്നിൽ പ്രതിരോധം കാണേണ്ട
മറിച്ച് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയെ ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ട്
കണ്ട്
പ്രതിരോധമാവുന്ന കുന്നിലെ
ചെറിയ പടവിലേക്ക് മാത്രം
ശ്രദ്ധിക്കുക.
എന്നിട്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ അവയെ
മറി കടക്കരുത്.
മറിച്ച് പ്രതിരോധത്തിന്റെ
മലകണ്ട്
പിന്തിരിഞ്ഞു കളയരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്