സാമുഹിക സംഭവവികാസങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

ഓരോ സാമൂഹിക സംഭവവികാസവും
നമ്മിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
അറിവിന്റേയും വികാരത്തിന്റേയും
രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉണ്ട്.
അറിവിന്റെ വശം
നിനക്ക് നിധി സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ
വൈകാരിക വശം
പലപ്പോഴും
നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്
അശാന്തിയും അസ്വസ്ഥയുമാണ്.
ഈ ഒരവസ്ഥ
ഉണ്ടാവുകയാന്നെങ്കിൽ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
വൈകാരികമായി നെഗറ്റീവ്
അവസ്ഥയിലേക്ക്
മാറിപോവാതിരിക്കാനുള്ള
സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടത്തിയേ പറ്റൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras