പേടിയെ നേരിടാൻ.my diary. Khaleelshamras

പേടിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിക
വിഷയങ്ങൾ
ഓരോ മനുഷ്യനിലും
വൈകാരികമായ ഒരു ഭൂകമ്പം
സൃഷ്ടിക്കും.
അതിൽ ഉള്ളിലെ
ശാന്തിയും സമാധാനവും തകർക്കും.
അത്തരം സന്തർഭങ്ങളിൽ
ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ
ശ്രമിച്ചാൽ പോലും
അത് സാദ്യമല്ല.
അപ്പോൾ അത്തരം സന്തർഭങ്ങളെ
നേരിടാനുള്ള എളുപ്പവഴി
നിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഷ മാറ്റുക എന്നതാണ്.
ഹാസ്യത്തിന്റേയോ
സഹതാപത്തിന്റേയോ
നിനക്കനുയോച്യമായ
ഏതൊന്നിലേക്കും
അതിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക
എന്നതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്