അറിവുകൾ ഡ്രൈവർ അല്ല.my diary. khaleelshamras

അറിവുകൾക്ക്
നിന്റെ ജീവിതം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട
നല്ല വഴികൾ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയും.
പക്ഷെ നിന്റെ ജീവിതമെന്ന
വാഹനത്തെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ
അറിവുകൾക്ക് കഴിയില്ല.
അവ ഭൂപടം മാത്രമാണ്.
ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടവൻ
നീ തന്നെയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്