പ്രവർത്തിക്കുമീതെ ചിന്തകൾ.my diary. Khaleelshamras

നിങ്ങൾ എന്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു
എന്നതിനേക്കാൾൽ
എങ്ങിനെ ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നതാണ്
പ്രധാനം.
പലപ്പോഴും
നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ പ്രതിഫലനം
തന്നെയാണ് നാം
മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും
കേൾക്കുകയും കാണുകയും
അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്