സ്നേഹിക്കുക.my diary. khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരിലെ മൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
അവരെ ഒരു പാട് ആദരിക്കുകയും
പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
ഒരവസ്ഥയുണ്ട്.
അത് സ്നേഹം എന്ന അവസ്ഥയാണ്.
അത് കൊണ്ട്
മറ്റുള്ളവരെ
സ്നേഹിക്കാൻ പരിശീലിക്കുക.
അത് മറ്റുള്ളവരെ അവരായി
മനസ്സിലാക്കാനും
അവരോട് നീധിയും
കരുണയും കാണിക്കാനും
സഹായിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്