പോസിറ്റീവ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ.my diary. khaleelshamras

ഇരുട്ട് എന്നതൊന്നില്ല
മറിച്ച് പ്രകാശമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ
വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇരുട്ട്.
പൂജ്യം എന്നാൽ വട്ടപൂജ്യമാണ്
നെഗറ്റീവ് എന്നാൽ അതിലും
താഴെ.
അതിനർത്ഥം നെഗറ്റീവ്
എന്നതൊന്നില്ല എന്നാണ്.
പോസിറ്റീവ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുടെ
പേരാണ് നെഗറ്റീവ്.
പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങളായ
സ്നേഹം ,കരുണ, ദയ, സമാധാനം
,വിനയം തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാത്ത
അവസ്ഥയാണ്
കോപം, ഭയം, ദുഃഖം, പക ,അസുയ
തുടങ്ങിയവ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്