നിഷേധത്തിലെ അവസരം.my diary. khaleelshamras

ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള
അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നയിടത്താണ്
ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും
വലിയ അവസരം
വന്നണയുന്നത്.
പലർക്കും
ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ
ആദ്യ അറിവ് പോലും
ലഭിക്കുന്നത്
നിഷേധം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ.
കാരണം എന്തൊന്നിനെയാണോ
നാം പ്രതിരോധിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നത്
അത് നിലനിൽക്കും എന്നതാണ്
സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്