അറിവന്വേഷണം.my diary. khaleelshamras

മറ്റാരേയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ
വേണ്ടിയാവരുത്
നീ അറിവ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
മറ്റാരെങ്കിലും എന്തു കരുതുമെന്ന് കരുതി
അറിവന്വേഷണം
മുടക്കുകയും ചെയ്യരുത്..
അറിവന്വേഷണത്തെ
നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കുക.
നിന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച
ആന്തരിക ഊർജ്ജമാക്കുക.
അറിവന്വേഷണം
നിനക്ക് നൽകേണ്ടത്
സംതൃപ്തകരമായ ജീവിതമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്