അറിവന്വേഷണം.my diary. khaleelshamras

മറ്റാരേയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ
വേണ്ടിയാവരുത്
നീ അറിവ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
മറ്റാരെങ്കിലും എന്തു കരുതുമെന്ന് കരുതി
അറിവന്വേഷണം
മുടക്കുകയും ചെയ്യരുത്..
അറിവന്വേഷണത്തെ
നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കുക.
നിന്നെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച
ആന്തരിക ഊർജ്ജമാക്കുക.
അറിവന്വേഷണം
നിനക്ക് നൽകേണ്ടത്
സംതൃപ്തകരമായ ജീവിതമാണ്.

Popular Posts