പ്രശംസിക്കാൻ പഠിക്കുക.my diary. Khaleelshamras

പണം ഉള്ളവരെ നോക്കി
പറയും
പണമല്ല എല്ലാം എന്ന്.
പണമില്ലാത്തവരെ നോക്കി പറയും.
പണമാണ് എല്ലാം.
എല്ലാവരുടേയും മനസ്സിന്
എന്തെങ്കിലും മുറിവേൽപ്പിച്ചേ
അടങ്ങൂ എന്നാണോ നിന്റെ ഭാവം.
ആരുടേയും മനസ്സിന് മുറിവേൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ
ആദ്യം അവർക്കുള്ളതിനെ
പ്രശംസിക്കാൻ പഠിക്കണം.
എന്നിട്ട് വളരാനുളള അവസരം
ഉണ്ടാക്കികൊടുക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്