പ്രതിസന്ധി.my diary. khaleelshamras

പ്രതിസന്ധി
ദുഃഖിക്കാനും നിരാശനവാനും
ഉള്ളതല്ല.
മറിച്ച് ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ്.
നിനക്ക് വളരാനും
പഠിക്കാനും ഉള്ള
എന്തൊക്കെയോ കൂടുതൽ ആയി
വന്നണയുന്ന സമയമാണ്
പ്രതിസന്ധി.
പിന്നീട് ഒരിക്കൽ
വിജയവും അറിവും
ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ
അതിന്റെ ഉറവിടം
പ്രതിസന്ധിയിൽ കാണണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras