യാഥാർത്ഥ്യം.my diary. khaleelshamras

കുറ്റം പറഞ്ഞു കൊണ്ട്
കുറ്റം പറയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കും.
സമാധാനമാണ് നിന്റെ
വിശ്വാസം നിനക്ക് നൽകേണ്ടത്
എന്ന് പറയും.
എന്നിട്ട് ചിലരോടൊന്നും
സമാധാനം കൈമാറരുത്
എന്ന് പറയും.
ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നു പറയും
പക്ഷെ തന്റെ ശ്വാസത്തേക്കാൾ
തന്നോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന
ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം അനുഭവിപ്പിച്ചു കൊടുക്കില്ല.
യാഥാർത്യവും അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പലരും
യാത്ര ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വഴികളിലൂടെയാണോ?

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്