പേടി.my diary. khaleelshamras

പേടി പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള
മരുന്നല്ല
മറിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ
കൂടുതൽ വഷളാക്കാനുള്ള
ശക്തിയാണ്.
പ്രശ്നങ്ങളെ
ഫലപ്രദമായി ധൈര്യത്തോടെ
നേരിടാൻ പരിശീലിക്കുക.
അല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുകയല്ല
വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്