അസൂയ.my diary. khaleelshamras

അസൂയ മറ്റാരെയോ ലക്ഷ്യം വെച്ച്
നിർമ്മിച്ച ബോംബ് ആണ്.
പക്ഷെ നിർമാണത്തിനിടയിൽ
അവ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച്
സ്വന്തത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം.
അത്തരം ബോംബ് നിർമാണ
ഫാക്ടറിയാക്കി നിന്റെ
മനസ്സിനെ മാറ്റാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്