ആറ്റംബോംബും കോപവും.my diary. khaleelshamras

ആറ്റം ബോംബും
അനാവശ്യകോപവും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസം എന്താണ്?
രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന
വിപത്ത് ഒന്നാണ്.
പക്ഷെ ആറ്റംബോംബ് പ്രയോഗിക്കാൻ
രാഷ്ട്രങ്ങൾ താൽപര്യം കാണിക്കാറില്ല.
പക്ഷെ തങ്ങളുടെ ശക്തി
കാണിക്കാൻ
അവ അവയെ കരുതിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
കോപത്തെയാണെങ്കിലോ
ആവശ്യമില്ലാതെയും അനവസരത്തിലും
എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നു.
എന്നിട്ട് അതിന്റെ
പാർശ്വഫലങ്ങൾ സ്വയം അനുഭവിച്ച്
തികച്ചും അശാന്തമായ ഒരു ജീവിതം
നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras