ചീത്ത ചർച്ചകൾ.my diary. khaleelshamras

പല ചീത്ത ശീലങ്ങളും
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളാൽ
ഭരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സുകളുടെ
പ്രതിഫലനങ്ങൾ ആണ്.
അത്തരം പ്രതിഫലനങ്ങളെ
പ്രതിരോധിക്കാനും
ചർച്ച ചെയ്യാനും
പാലപ്പെട്ട ഒരു പാട് മനുഷ്യർ
തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം
ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ്
വലിയ സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്