സ്നാപ്പ്ഷോട്ട്.my diary. khaleelshamras

മനസ്സിലെ വിസ്മയലോകത്തേക്ക്
ചിന്തകളുടെ വാഹനത്തിലേറി
പ്രവേശിക്കാൻ
ഭാഹ്യ ലോകത്തുനിന്നും
വലിയ ചിത്രമോ
ദീർഘ നേരം നീണ്ടുനിന്ന
വീഡിയോ ചിത്രമോ
പകർത്തേണ്ടതില്ല.
അതിന് ചെറിയൊരു
ഡ്നാപ്പ്ഷോട്ട് മാത്രം മതി.
ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ
പ്രണയത്തിലായ
കാമിതാക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ
അറിയാം
ആ സ്നാപ്പ്ഷോട്ടിന്റെ മൂല്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്