അറിവിന്റെ കലാലയം.my diary. khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയിലും
നിനക്ക് പഠിക്കാൻ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.
അവ പഠിക്കുക.
ഓരോ നിമിഷത്തിലും
ആരെങ്കിലുമൊക്കെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോവുമെന്നതിനാൽ
നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ
അറിവുനേട്ടത്തിന്റെ
ഒരു വലിയ കലാലയമായി മാറും.

Popular Posts