മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മാനിക്കുക.my diary. Khaleelshamras

നാം മറ്റുള്ളവരിലെ വികാരങ്ങളെ
മാനിക്കുന്നില്ല.
തന്റെ ഒരു വാക്ക്
അവരുടെ മനസ്സിൽ
ഏതു തരത്തിലുള്ള
വികാരം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന്
ചിന്തിക്കുന്നേയില്ല.
മറ്റുള്ളവരുടേയും സ്വന്തത്തിന്റേയും
വൈകാരികമായ ലോകത്തെ
മാനിച്ച്
സംസാരിക്കുമ്പോഴേ
നമുക്ക് സംസാരത്തിൽ
സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച്
സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras