ശരിയായി.my diary. Khaleelshamras

എല്ലാം ശരിയായി എന്ന്
വിശ്വസിക്കുക.
അതാണ് ശരിയാക്കലിന് നീ
വരക്കേണ്ട പ്ലാൻ.
ശരിയാക്കാനുള്ള വഴികളെ
കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടരുത്,
അത് നിന്റെ ലക്ഷ്യബോധത്തിനുമുന്നിൽ
തനിയെ തെളിയേണ്ട
ഒന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്